Home Đầu Tư Tỷ lệ tài trợ bitcoin chuyển sang âm sau khi kiểm tra lại 48k đô la – Đó có phải là một cái bẫy gấu?